Projekt
„ŻŁOBEK „SMYCZEK” W OLECKU
( RPWM.10.04.00-28-0003/17)

 

Niepubliczne Ognisko Edukacyjne Renata Dunaj, Przedszkole „SMYK” Żłobek „SMYCZEK” realizuje projekt dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku od 3 pod nazwą „ŻŁOBEK „SMYCZEK” W OLECKU. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy Działania RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jaki jest cel projektu?
Zwiększenie w okresie od 01.09.2017. do 31.10.2019 r. aktywności zawodowej 21 rodziców (19 kobiet i 2 mężczyzn) z powiatu oleckiego sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie ich dzieciom dostępu do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.

Kto może być uczestnikiem projektu?
Projekt skierowany jest do 21 osób (w tym 19 kobiet i 2 mężczyzn), mieszkańców powiatu oleckiego rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

Kiedy będzie realizowany projekt ?
Od 01.09.2017 r. do 31.10.2019 r.

Gdzie będzie realizowany projekt?
W Oddziale Żłobka „Smyczek” w Olecku , ul. Siejnik I blok 8.

Jakie działania zostaną podjęte?
Prace adaptacyjno – dostosowawcze.
Wyposażenie żłobka.
Opieka żłobkowa nad dziećmi.

Jaka jest odpłatność za udział w projekcie?
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jak zgłosić udział a w projekcie?
Złożyć Formularz Rekrutacyjny w Biurze Projektu w Olecku przy ul. Broniewskiego 9 Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu w Olecku przy ul. Broniewskiego 9 oraz na stronie internetowej : www.smyk.olecko.pl

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Projekt zakłada dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez brak barier architektonicznych w oddziale żłobka oraz działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.
Informacje: Anna Topolska, tel. 87 5203625 ; e-mail: smyk.olecko@gmail.com

Wartość projektu 732 368,75 zł w tym wkład funduszy europejskich 622 513,43 zł

Główne rezultaty/efekty:
1) Utworzenie 21 nowych miejsc instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.
2) Umożliwienie powrotu na rynek pracy 9 rodzicom po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka dzięki zapewnieniu instytucjonalnej opieki żłobkowej dla ich dzieci.

Umożliwienie aktywizacji zawodowej lub znalezienia pracy 12 rodzicom bezrobotnym lub biernym zawodowo dzięki zapewnieniu instytucjonalnej opieki żłobkowej dla ich dzieci.

 

Formularz rekrutacyjny
 

 

Regulamin rekrutacji