OFERTA

Przedszkole Niepubliczne „Smyk” świadczy usługi w dwóch oddziałach: w przedszkolu przy ul. Broniewskiego 9 oraz oddziale zamiejscowym przedszkola na os. Siejnik I 8. Nasze przedszkole realizuje pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Placówka działa na podstawie wpisu do rejestru przedszkoli, w związku z tym jesteśmy pod stałą kontrolą i nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, Burmistrza Miasta Olecka oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, delegatura w Ełku.

Jesteśmy przedszkolem, które działa od 2007 roku. Realizujemy cele i zadania określone w przepisach prawa, w zgodzie z zasadami Ewangelii. Od roku szkolnego 2021/2022 wprowadziliśmy do swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori. Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, emocjonalnego oraz społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Celem metody jest rozwijanie w dziecku indywidualnych cech osobowości oraz formowanie charakteru, zdobywanie wiedzy, a także umiejętności współdziałania. Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:

 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
 • Wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
 • Wypracowanie zamiłowania do ciszy i pracy w skupieniu,
 • Osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • Wypracowanie podstaw wewnętrznej dyscypliny opartej na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • Uniezależnieniu od nagrody,
 • Formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • Szacunku do pracy innych,
 • Rozwijaniu indywidualnych uzdolnień,
 • Rozwijaniu umiejętności współpracy,
 • Skupieniu uwagi dziecka na rzeczywistym i realnym otoczeniu.